بحث عن كتاب
كتاب نگاه حرام در اسلام لمحمد هاشم مظاهرى

تحميل كتاب نگاه حرام در اسلام PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 2001
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2001م - 1443هـ الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى پيامبر گرامي اسلام  فرموده است: «النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ» يعني شيطان با استفاده از ابزارهاي جنسي و ميلان طبيعي و فطري كه در وجود زن و مرد به وديعت نهاده شده است، اكثر انسانها را در دام فحشا و منكرات ميافكند و در آخر هم آنها را به بيبندوباري و بيديني مبتلا ميكند، ميخواهم در اينجا به نكته ديگري اشاره كنم، و آن اين كه شيطان فقط تاكنون توانسته است با آرايش و پيرايش وسوسههاي خود را به قلب انسانها تزريق نمايد، اما خداوند اين تزوير و تزيين و نيرنگهاي شيطان را ضعيف معرفي نموده است، اين است كه ميفرمايد: ولي امروز انسانهاي شيطانصفت كه به شـيطان هـم درس چـالاكي و شـيادي ميدهند، توانسته اند با ابزار گوناگون زنان و مردان را بازيچه دست خود ساخته و به لجنزارهاي فتنه و فساد سوق دهند، از زنـان جامعـه كـه در هـر زمـان نمـادي از عفت ناموس و شرافت بوده اند، يك عروسك خياباني سـاخته و در هـر كوچـه و پسكوچهاي آنها را به نمـايش مـيگذارنـد، امـروزه ايـن نماينـدگان شـيطان كـه رياست آن را غريبان به دست دارند با سرپوش بينظير مساوات انساني و با نيرنگ «حقوق زنان» همه فحشا و بيحيايي را در جامعه انساني به ارمغان آورده اند، آنهـا فكر ميكنند حق زن تنها با چادرنداشتن و رقصيدن در محافل مردان و صيدكردن دلهاي جوانان در پاركها و تفريحگاهها امكانپـذيراسـت، گـويي سـلب كـردن حيا، عفت، شرافت، دين و ايمان زن يگانه راهرسدين زن به حق او است. نگاه حرام در اسلام ﴿6 ﴾ امروزه جهان كفر با تمام ابزارهاي خود سعي دارد با ايجاد بيعفتي و فحشا در جوامع بشري و به ويژه در جامعه اسلامي توانمندي روحـي و معنـوي مسـلمانان را خنثي نموده و تسلط خويش را برآنهـا رقـم بزنـد. منـازل، مغـازههـا، رسـتورانهـا، هتلها، ديوارهاي ساختمانها مهمتر از آن رسانههاي تصويري اعـم از تلويزيـون، سينما، ويدئوها و ماهوراهها بهترين مكانهاي مناسب براي نمايشدادن زنـان، ايـن سنبل شرافت و نماد عفت و ناموس ميباشند. بديهي است اولين پله نردبان فحشا از چشمچرانـي و نگريسـتن بـه محاسـن زن نامحرم آغاز ميگـردد، بـدين خـاطر سـنت مملـو از ارشـاداتي راجـع بـه حفـظ و نگهداري از چشم ميباشد، قرآنكريم به اين موضوع تا جائي اهميـت داده كـه بـه مردان و زنان يكسان امر كرده است، تا چشمان خود را فرو اندازد و حياي خود را حفظ نمايند، نميخواهم در اين موضوع بيشتر قلمفرساي كنم چون مؤلف محتـرم همه گوشههاي موضوع را مورد بحث قرار داده است، اميدوارم خداوند بـه فضـل خود اين نوشتار را وسيلهاي براي حفظ عفت و شرافت مسلمانان قرار داده و آن را سپري در مقابل حملههاي دشـمنان اسـلام قـرار دهـد، كتـاب حاضـر كـه در ايـن موضوع نوشته شده است داراي ويژگيهاي خاصي است، و آن اين كه مؤلف در قلب اروپا و جامعهاي كه بيحجابي و بيعفتي لازمه تمدن آن است، اين كتاب را نوشته است. بدين خاطر احساسات حاد ايشان در صفحات كتـاب جابجـا مشـاهده ميشود. خداوند تعالي برادر مولانا عبيداالله ملازهي را مـورد عنايـتهـاي خـويش قرار دهد كه فرصت گرانبهاي خود را صرف ترجمه اين كتـاب نمـود تـا بـرادران ديني بتوانند از آن استفاده كامل ببرند. در عصر حاضر براي صـاحبان ديـن و تقـؤا و تمـام سـالكان، فتنـه؟ (بچـههـاي بيريش) بزرگتر از فتنه زنها است. با اين حال چون در اين فتنه مـوانعي كـه شـايد در مورد زنان به چشم بخورد كمترديده ميشود، شيطان ميتواند نفـس انسـاني را هرچه سريعتر به آن مبتلا نمايد، تا اين كه آنها را ناآگاهانه به ورطه چشمچراني به زنان بيگانه ميكشاند. مولانا اشر ف علي تحانوي در اين مورد ميفرمايد: 1 -هــرنــوع ارتبــاط نامشــروع بــا زن يــا بچــه نــامحرم، از قبيــل نگــاهكــردن، صحبتكردن، خلوتكردن يا به خاطر خوشكردن او لباس خود را آراستن، و يـا به خاطر از نرمكردن صدا و...، در واقعزشتيهاي زيـادي بـه دنبـال دارد و مسـبب مصائب بيشماري ميشود كه در قيد تحرير نميگنجد. 2 -عشق مجازي يك عذاب الهي اسـت (همانگونـه كـه در دوزخ انسـان بـين موت و حيات معلق است) همچنان انسان پس از چشمچرانيهاي متعـدد بـه عشـق مجازي مبتلا ميشود. و حتي از خواب و آرامش محروم ميشـود، و زمينـه تبـاهي دين و دنيا را فراهم نموده در آخر به بيمارستان ديوانهها كشانده مـيشـود، امـروز 90 درصد بيمارهاي رواني در ديوانهخانهها به علـت همـين عشـق مجـازي بـه سـر ميبرند كه پس از تماشاي فيلمهاي مبتذل در سـينماها، ويـدئوها و تلويزيـونهـا و خواندن رمانها و كتابهاي عشقي ديوانه شـده و تعـادل روانـيشـان را از دسـت داده اند. 3 -اگر (خداي نخواسته) اين چشمچراني منجر به عشق و سپس منجر به ارتكاب فحشا باشد، آنگاه هردو طرف براي هميشه در ذلت به سر ميبرند (و باهم ديگر روبرو نخواهند شد). همانگونه كه يك پدر دوست دارد فرزندش باعزت زندگي كند و ذلت فحشا بر دوش او نباشد، خداوند منان نيز دوست ندارد بنده او به علت عمل رسواكنندهاي ذليل باشد، بايد باتقوا باشد و يك زندگي نگاه حرام در اسلام ﴿8 ﴾ آبرومندانهاي داشته باشد، به حلال اكتفا نموده و از حرام اجتناب نمايد. هرگاه صاحبان دنيا با لذتهاي دنيا چشمشان را خنك كنند، بندگان خاص االله با عبادت و بندگي او لطف اندوز باشند، اين لذت در واقع لذت دائمي و بيآلايش است، لذتهاي اهل دنيا همراه با هزاران گرفتاري و مصيبت است و فاني است.. اين زيباي چندروزه انسان را بسان ديوانه ميكند، اما پس از چند روزي چهرهها تغيير كرده و در دوران پيري اين چهره زيباي يك منظره عجيبي به خود ميگيرد. اين بيماري پرخطر بسياري از جوانان را در دام هلاكت گرفتار نموده است، قرانكريم بدیهی است اولین پله نردبان فحشا از چشم‌چرانی و نگریستن به محاسن زن نامحرم آغاز می‌گردد، بدین خاطر سنت مملو از ارشاداتی راجع به حفظ و نگهداری از چشم می‌باشد، قرآنکریم به این موضوع تا جائی اهمیت داده که به مردان و زنان یکسان امر کرده است، تا چشمان خود را فرو اندازد و حیای خود را حفظ نمایند .
أعلان

نبذة عن كتاب نگاه حرام در اسلام

كتاب نگاه حرام در اسلام

2001م - 1443هـ الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى پيامبر گرامي اسلام  فرموده است: «النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ» يعني شيطان با استفاده از ابزارهاي جنسي و ميلان طبيعي و فطري كه در وجود زن و مرد به وديعت نهاده شده است، اكثر انسانها را در دام فحشا و منكرات ميافكند و در آخر هم آنها را به بيبندوباري و بيديني مبتلا ميكند، ميخواهم در اينجا به نكته ديگري اشاره كنم، و آن اين كه شيطان فقط تاكنون توانسته است با آرايش و پيرايش وسوسههاي خود را به قلب انسانها تزريق نمايد، اما خداوند اين تزوير و تزيين و نيرنگهاي شيطان را ضعيف معرفي نموده است، اين است كه ميفرمايد: ولي امروز انسانهاي شيطانصفت كه به شـيطان هـم درس چـالاكي و شـيادي ميدهند، توانسته اند با ابزار گوناگون زنان و مردان را بازيچه دست خود ساخته و به لجنزارهاي فتنه و فساد سوق دهند، از زنـان جامعـه كـه در هـر زمـان نمـادي از عفت ناموس و شرافت بوده اند، يك عروسك خياباني سـاخته و در هـر كوچـه و پسكوچهاي آنها را به نمـايش مـيگذارنـد، امـروزه ايـن نماينـدگان شـيطان كـه رياست آن را غريبان به دست دارند با سرپوش بينظير مساوات انساني و با نيرنگ «حقوق زنان» همه فحشا و بيحيايي را در جامعه انساني به ارمغان آورده اند، آنهـا فكر ميكنند حق زن تنها با چادرنداشتن و رقصيدن در محافل مردان و صيدكردن دلهاي جوانان در پاركها و تفريحگاهها امكانپـذيراسـت، گـويي سـلب كـردن حيا، عفت، شرافت، دين و ايمان زن يگانه راهرسدين زن به حق او است. نگاه حرام در اسلام ﴿6 ﴾ امروزه جهان كفر با تمام ابزارهاي خود سعي دارد با ايجاد بيعفتي و فحشا در جوامع بشري و به ويژه در جامعه اسلامي توانمندي روحـي و معنـوي مسـلمانان را خنثي نموده و تسلط خويش را برآنهـا رقـم بزنـد. منـازل، مغـازههـا، رسـتورانهـا، هتلها، ديوارهاي ساختمانها مهمتر از آن رسانههاي تصويري اعـم از تلويزيـون، سينما، ويدئوها و ماهوراهها بهترين مكانهاي مناسب براي نمايشدادن زنـان، ايـن سنبل شرافت و نماد عفت و ناموس ميباشند. بديهي است اولين پله نردبان فحشا از چشمچرانـي و نگريسـتن بـه محاسـن زن نامحرم آغاز ميگـردد، بـدين خـاطر سـنت مملـو از ارشـاداتي راجـع بـه حفـظ و نگهداري از چشم ميباشد، قرآنكريم به اين موضوع تا جائي اهميـت داده كـه بـه مردان و زنان يكسان امر كرده است، تا چشمان خود را فرو اندازد و حياي خود را حفظ نمايند، نميخواهم در اين موضوع بيشتر قلمفرساي كنم چون مؤلف محتـرم همه گوشههاي موضوع را مورد بحث قرار داده است، اميدوارم خداوند بـه فضـل خود اين نوشتار را وسيلهاي براي حفظ عفت و شرافت مسلمانان قرار داده و آن را سپري در مقابل حملههاي دشـمنان اسـلام قـرار دهـد، كتـاب حاضـر كـه در ايـن موضوع نوشته شده است داراي ويژگيهاي خاصي است، و آن اين كه مؤلف در قلب اروپا و جامعهاي كه بيحجابي و بيعفتي لازمه تمدن آن است، اين كتاب را نوشته است. بدين خاطر احساسات حاد ايشان در صفحات كتـاب جابجـا مشـاهده ميشود. خداوند تعالي برادر مولانا عبيداالله ملازهي را مـورد عنايـتهـاي خـويش قرار دهد كه فرصت گرانبهاي خود را صرف ترجمه اين كتـاب نمـود تـا بـرادران ديني بتوانند از آن استفاده كامل ببرند. در عصر حاضر براي صـاحبان ديـن و تقـؤا و تمـام سـالكان، فتنـه؟ (بچـههـاي بيريش) بزرگتر از فتنه زنها است. با اين حال چون در اين فتنه مـوانعي كـه شـايد در مورد زنان به چشم بخورد كمترديده ميشود، شيطان ميتواند نفـس انسـاني را هرچه سريعتر به آن مبتلا نمايد، تا اين كه آنها را ناآگاهانه به ورطه چشمچراني به زنان بيگانه ميكشاند. مولانا اشر ف علي تحانوي در اين مورد ميفرمايد: 1 -هــرنــوع ارتبــاط نامشــروع بــا زن يــا بچــه نــامحرم، از قبيــل نگــاهكــردن، صحبتكردن، خلوتكردن يا به خاطر خوشكردن او لباس خود را آراستن، و يـا به خاطر از نرمكردن صدا و...، در واقعزشتيهاي زيـادي بـه دنبـال دارد و مسـبب مصائب بيشماري ميشود كه در قيد تحرير نميگنجد. 2 -عشق مجازي يك عذاب الهي اسـت (همانگونـه كـه در دوزخ انسـان بـين موت و حيات معلق است) همچنان انسان پس از چشمچرانيهاي متعـدد بـه عشـق مجازي مبتلا ميشود. و حتي از خواب و آرامش محروم ميشـود، و زمينـه تبـاهي دين و دنيا را فراهم نموده در آخر به بيمارستان ديوانهها كشانده مـيشـود، امـروز 90 درصد بيمارهاي رواني در ديوانهخانهها به علـت همـين عشـق مجـازي بـه سـر ميبرند كه پس از تماشاي فيلمهاي مبتذل در سـينماها، ويـدئوها و تلويزيـونهـا و خواندن رمانها و كتابهاي عشقي ديوانه شـده و تعـادل روانـيشـان را از دسـت داده اند. 3 -اگر (خداي نخواسته) اين چشمچراني منجر به عشق و سپس منجر به ارتكاب فحشا باشد، آنگاه هردو طرف براي هميشه در ذلت به سر ميبرند (و باهم ديگر روبرو نخواهند شد). همانگونه كه يك پدر دوست دارد فرزندش باعزت زندگي كند و ذلت فحشا بر دوش او نباشد، خداوند منان نيز دوست ندارد بنده او به علت عمل رسواكنندهاي ذليل باشد، بايد باتقوا باشد و يك زندگي نگاه حرام در اسلام ﴿8 ﴾ آبرومندانهاي داشته باشد، به حلال اكتفا نموده و از حرام اجتناب نمايد. هرگاه صاحبان دنيا با لذتهاي دنيا چشمشان را خنك كنند، بندگان خاص االله با عبادت و بندگي او لطف اندوز باشند، اين لذت در واقع لذت دائمي و بيآلايش است، لذتهاي اهل دنيا همراه با هزاران گرفتاري و مصيبت است و فاني است.. اين زيباي چندروزه انسان را بسان ديوانه ميكند، اما پس از چند روزي چهرهها تغيير كرده و در دوران پيري اين چهره زيباي يك منظره عجيبي به خود ميگيرد. اين بيماري پرخطر بسياري از جوانان را در دام هلاكت گرفتار نموده است، قرانكريم بدیهی است اولین پله نردبان فحشا از چشم‌چرانی و نگریستن به محاسن زن نامحرم آغاز می‌گردد، بدین خاطر سنت مملو از ارشاداتی راجع به حفظ و نگهداری از چشم می‌باشد، قرآنکریم به این موضوع تا جائی اهمیت داده که به مردان و زنان یکسان امر کرده است، تا چشمان خود را فرو اندازد و حیای خود را حفظ نمایند .


هذا الكتاب من تأليف محمد هاشم مظاهرى و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة