بحث عن كتاب
كتاب تربیت روحی و اجتماعی در اسلام لاكرم ضياء العمري

تحميل كتاب تربیت روحی و اجتماعی در اسلام PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 1973
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 1973م - 1443هـ شکر و ستایش خدایی را که به فضل و نعمت او، کارھای نیکو بهانجام میرسد. ھمان خدایی که ما را بهسوی این دین ھدایت نمود و اگر راھنمایی او نبود، ما راھیاب نبودیم. و درود و سلام بر پیامبری که بهعنوان رحمت برای جھانیان و ھمهی خلایق برانگیخته شد، ھمان سرور و امام و اسوه و حبیب ما، حضرت محمد مصطفی، و نیز درود و سلام بر آل و اصحاب و پیروان او که راه او را تا روز قیامت، به نیکی در پیش گرفتند. اما بعد: به حقیقت که سنت نبوی دریایی لبریز و مالامال از لؤلؤ و گوھرھای گرانبھایی ھمچون ارزشھای والای اخلاقی، افکار ھدایت یافته، رفتارھای کریمانه، آداب و مفاھیم والا و بلندمرتبه، راھنماییھای خدایی و رویکردھایی مثبت برای انسان در زمینهھای مختلف زندگی است. و ھر انسان آ گاه و متخصص در سنت، معانی و مفاھیمی را در آن مییابد که فکر را صیقل، قلب را غنی و برای عمل انگیزه ایجاد میکند و آدمی را بر میانگیزد که در این زمینه مطالبی را به نوشتار درآورد. آری اگر میبینیم که دانشمندان عرصه فقه و قانونگذاری در سنت مسائلی را یافتهاند که در نظر آنان، سنت را شایسته مرجع شدن برای قانونگذاری کرده و آن را در مرتبه بعد از کتاب خدا قرار داده است، از سوی دیگر میبینیم که دانشمندان و مردان راه دعوت و تربیت و علوم انسانی و اجتماعی نیز در سنت چیزھایی یافتهاند که صندوقھای علم آنان را لبریز از معارف و ارزشھا و قواعد و قوانین و موازین سنجش نموده است که این یافتهھا راه را برای پیشرفت علوم آنان ھموار مینماید، از انحراف به چپ و راست محفوظ شان میکند و خود آنان و علومشان را فقط بهسوی صراط مستقیم رھنمون میگرداند. ٢ تربیت روحی و اجتماعی در اسلام «و این راه مسقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راهھای (پراکنده) پیروی نکنید، که شما را از راه خدا دور میکند و این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است، شايد پرهيزگار شويد». در بیان این مطلب دلیلی بھتر از این کتاب که ھماکنون به خوانندگان مؤمن تقدیم میداریم سراغ ندارم، یعنی کتاب (تربیت روحی و اجتماعی در اسلام) که مؤلف فاضل ً آن دکتر اکرم نیز کتاب دیگر ایشان به ضیاء العمری، سخت به آن مشغول بود. ما قبلا اسم (سیره صحیح نبوی) را انتشار دادیم. وی در آن کتاب، به روش محدثین تحقیق کردهبود. تکیهگاه اصلی مؤلف در کتاب حاضر برای ارائه مطالب، قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر ج است. و به صورتی دقیق از احادیث ضعیف پرھیز نموده است. زیرا ھنگام بحث از برنامهھای اسلامی نمیتوان به حدیث ضعیف استناد کرد. مؤلف کتاب به خاطر اصالتی که در فرھنگ اسلامی دارد و در زمینه دعوت و تربیت اسلامی خبره و کارآمد است و از توانایی خاصی در بحث، تحقیق، تجزیه و تحلیل مسائل برخودار است، این شایستگی را یافته است که مراد و منظور خود را با اصالت بنویسد و به وضوح از آن تعبیر کند و برای آن استدلالی قوی داشته باشد. بر این اساس مرکز تحقیقات سنت و سیره دانشگاه قطر بسیار خرسند است که این تحقیق را منتشر سازد تا مسلمانان از آن نفع برده و محققان از سرچشمهھای آن بھره گیرند. از خدواند متعال خواستارم که مؤلف کتاب را بهخاطر علم نافعی که در این کتاب آماده کرده پاداش خیر دھد، خواننده را از آن بھرهمند سازد و ناشر و ھمه کسانی را که در چاپ و آمادهسازی آن دخیل بودهاند به اجر و پاداش رساند. وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالـمين نویسنده در این کتاب با استناد به قرآن و سنّت، به بررسی موضوع پرداخته است. این بررسی در دو بخش مجزا صورت گرفته که به ترتیب در بخش «تربیت روحی» این مبحث در چهارچوب عنوان‌هایی چون: توجه به عبادات و نقش فرایض و سنّت‌ها در تربیت و توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان‌ها، مورد توجه قرار گرفته است و در بخش «تربیت اجتماعی» این مبحث از زاویه‌های فرد و خانواده، حمایت از روابط خانوادگی و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز در بخشی مجزا با عنوان «با تأملی در سورة هود از قرآن کریم»، به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته شده است. .
أعلان

نبذة عن كتاب تربیت روحی و اجتماعی در اسلام

كتاب تربیت روحی و اجتماعی در اسلام

1973م - 1443هـ شکر و ستایش خدایی را که به فضل و نعمت او، کارھای نیکو بهانجام میرسد. ھمان خدایی که ما را بهسوی این دین ھدایت نمود و اگر راھنمایی او نبود، ما راھیاب نبودیم. و درود و سلام بر پیامبری که بهعنوان رحمت برای جھانیان و ھمهی خلایق برانگیخته شد، ھمان سرور و امام و اسوه و حبیب ما، حضرت محمد مصطفی، و نیز درود و سلام بر آل و اصحاب و پیروان او که راه او را تا روز قیامت، به نیکی در پیش گرفتند. اما بعد: به حقیقت که سنت نبوی دریایی لبریز و مالامال از لؤلؤ و گوھرھای گرانبھایی ھمچون ارزشھای والای اخلاقی، افکار ھدایت یافته، رفتارھای کریمانه، آداب و مفاھیم والا و بلندمرتبه، راھنماییھای خدایی و رویکردھایی مثبت برای انسان در زمینهھای مختلف زندگی است. و ھر انسان آ گاه و متخصص در سنت، معانی و مفاھیمی را در آن مییابد که فکر را صیقل، قلب را غنی و برای عمل انگیزه ایجاد میکند و آدمی را بر میانگیزد که در این زمینه مطالبی را به نوشتار درآورد. آری اگر میبینیم که دانشمندان عرصه فقه و قانونگذاری در سنت مسائلی را یافتهاند که در نظر آنان، سنت را شایسته مرجع شدن برای قانونگذاری کرده و آن را در مرتبه بعد از کتاب خدا قرار داده است، از سوی دیگر میبینیم که دانشمندان و مردان راه دعوت و تربیت و علوم انسانی و اجتماعی نیز در سنت چیزھایی یافتهاند که صندوقھای علم آنان را لبریز از معارف و ارزشھا و قواعد و قوانین و موازین سنجش نموده است که این یافتهھا راه را برای پیشرفت علوم آنان ھموار مینماید، از انحراف به چپ و راست محفوظ شان میکند و خود آنان و علومشان را فقط بهسوی صراط مستقیم رھنمون میگرداند. ٢ تربیت روحی و اجتماعی در اسلام «و این راه مسقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راهھای (پراکنده) پیروی نکنید، که شما را از راه خدا دور میکند و این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است، شايد پرهيزگار شويد». در بیان این مطلب دلیلی بھتر از این کتاب که ھماکنون به خوانندگان مؤمن تقدیم میداریم سراغ ندارم، یعنی کتاب (تربیت روحی و اجتماعی در اسلام) که مؤلف فاضل ً آن دکتر اکرم نیز کتاب دیگر ایشان به ضیاء العمری، سخت به آن مشغول بود. ما قبلا اسم (سیره صحیح نبوی) را انتشار دادیم. وی در آن کتاب، به روش محدثین تحقیق کردهبود. تکیهگاه اصلی مؤلف در کتاب حاضر برای ارائه مطالب، قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر ج است. و به صورتی دقیق از احادیث ضعیف پرھیز نموده است. زیرا ھنگام بحث از برنامهھای اسلامی نمیتوان به حدیث ضعیف استناد کرد. مؤلف کتاب به خاطر اصالتی که در فرھنگ اسلامی دارد و در زمینه دعوت و تربیت اسلامی خبره و کارآمد است و از توانایی خاصی در بحث، تحقیق، تجزیه و تحلیل مسائل برخودار است، این شایستگی را یافته است که مراد و منظور خود را با اصالت بنویسد و به وضوح از آن تعبیر کند و برای آن استدلالی قوی داشته باشد. بر این اساس مرکز تحقیقات سنت و سیره دانشگاه قطر بسیار خرسند است که این تحقیق را منتشر سازد تا مسلمانان از آن نفع برده و محققان از سرچشمهھای آن بھره گیرند. از خدواند متعال خواستارم که مؤلف کتاب را بهخاطر علم نافعی که در این کتاب آماده کرده پاداش خیر دھد، خواننده را از آن بھرهمند سازد و ناشر و ھمه کسانی را که در چاپ و آمادهسازی آن دخیل بودهاند به اجر و پاداش رساند. وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالـمين نویسنده در این کتاب با استناد به قرآن و سنّت، به بررسی موضوع پرداخته است. این بررسی در دو بخش مجزا صورت گرفته که به ترتیب در بخش «تربیت روحی» این مبحث در چهارچوب عنوان‌هایی چون: توجه به عبادات و نقش فرایض و سنّت‌ها در تربیت و توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان‌ها، مورد توجه قرار گرفته است و در بخش «تربیت اجتماعی» این مبحث از زاویه‌های فرد و خانواده، حمایت از روابط خانوادگی و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز در بخشی مجزا با عنوان «با تأملی در سورة هود از قرآن کریم»، به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته شده است. .


هذا الكتاب من تأليف اكرم ضياء العمري و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة