بحث عن كتاب
كتاب Selef icirc D acirc vet Us ucirc l uuml لعمر عبدالمنعم سليم

تحميل كتاب Selef icirc D acirc vet Us ucirc l uuml PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 2013
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2013م - 1443هـ üphesiz ki hamd Allah'ındır. O'na hamdederiz ve O'n a istiane ederiz ve O'ndan ma ğ firet dileriz. Ve nefislerimizin ş erlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sı ğ ınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur ve kimi d e saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ve Allah'tan ba ş ka ilah olmadı ğ ına ş ehadet ederim. O, tektir ve orta ğ ı yoktur. Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü oldu ğ una ş ehadet ederim. "Ey iman edenler! Allah'tan, sakınılması gerekti ğ i ş ekilde sakının ve ancak müslümanlar olarak ölünüz." 5 "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve o ndan e ş ini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar türe ten Rabbinizden sakının; kendi adına birbirinizden iste kte bulundu ğ unuz Allah'tan ve akrabalık (ba ğ larını kırmak)tan sakının. Ş üphesiz ki Allah, sizin üzerinizde murakıbtır" 6 "Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve do ğ ru söz söyleyin, ki amellerinizi ıslâh etsin ve günahların ızı ba ğ ı ş lasın. Her kim Allah'a ve Resulu'ne itaat ederse, o fevz'ul-azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulu ş a ermi ş olur." 7,8 5 Âl-i İ mran Suresi, 102. ayet 6 Nisa Suresi, 1. ayet 7 Ahzab Suresi, 70.-71. ayet 8 Ş eyh (rahimehUllah), sözüne Allahu Teâlâ'ya hamd ile ve O'na senâ ile ba ş lamı ş tır. Kendisi bu hususta, İ bni Mes'ud (radıyAllahu anh) hadisinden, Allah'ın Resûlü (sallAllahu aleyhi ve sellem)'den s ahih olarak gelen hacet SELEF İ DAVET USÛLÜ www.kitabvesunnet.blogspot.de 8 Emmâ ba'du: Ş üphesiz ki sözün en do ğ rusu Allah'ın kitabıdır ve yolların en güzeli de Muhammed (sallAllahu aleyhi ve sellem) 'in yoludur ve i ş lerin en ş erlisi sonradan çıkarılanlardır ve her sonradan çıkarılan bid'attır ve her bid'at dalâlett ir ve her dalâlet de ate ş tedir. 9 hutbesinden istifade etmi ş tir. İ bni Mes'ud (radıyAllahu anh) dedi ki: "Allah'ın Resûlü (sallAllahu aleyhi ve sellem), bize hacet hu tbesini ö ğ retti" ve onu zikretti... Bunu, Ebu Davud (2118), Tirmizi (1105), Nesâî Mü ctebâ'da (6/89) ve "Amel'ul-Yevmi ve'l-Leyle"de (392, 393), İ bni Mace (1892)'de a ş a ğ ıdaki tarîkle tahric etmi ş lerdir: Ebu İ shak'tan, Ebi'l-Ahvas'tan, İ bni Mes'ud'un kendisinden. Senedi sahihtir. Ş eyh (rahimehUllah)'ın hacet hutbesine dair rivayetl erin toplanması ve tetkik edilmesi konusunda latîf bir d e risâlesi vardır Bu, faydası büyük bir risâledir. Belki de bu risâle, Elbânî’nin ardında bıraktığı, içinde dînine ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine tutkun müslümanın uyması gereken sahih selefî metod usûlünün beyanı bulunan çalışmaların en önemlisidir. Bu risâlenin aslı, Elbânî’nin, Selefî dâvetin usûlü hakkındaki ilmî bir konferansı ve Elbânî’nin hayatı boyunca her zaman dâvet ettiği Selefî Metod’a dâir kayıtlardır. .
أعلان

نبذة عن كتاب Selef icirc D acirc vet Us ucirc l uuml

كتاب Selef icirc D acirc vet Us ucirc l uuml

2013م - 1443هـ üphesiz ki hamd Allah'ındır. O'na hamdederiz ve O'n a istiane ederiz ve O'ndan ma ğ firet dileriz. Ve nefislerimizin ş erlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sı ğ ınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur ve kimi d e saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ve Allah'tan ba ş ka ilah olmadı ğ ına ş ehadet ederim. O, tektir ve orta ğ ı yoktur. Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü oldu ğ una ş ehadet ederim. "Ey iman edenler! Allah'tan, sakınılması gerekti ğ i ş ekilde sakının ve ancak müslümanlar olarak ölünüz." 5 "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve o ndan e ş ini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar türe ten Rabbinizden sakının; kendi adına birbirinizden iste kte bulundu ğ unuz Allah'tan ve akrabalık (ba ğ larını kırmak)tan sakının. Ş üphesiz ki Allah, sizin üzerinizde murakıbtır" 6 "Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve do ğ ru söz söyleyin, ki amellerinizi ıslâh etsin ve günahların ızı ba ğ ı ş lasın. Her kim Allah'a ve Resulu'ne itaat ederse, o fevz'ul-azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulu ş a ermi ş olur." 7,8 5 Âl-i İ mran Suresi, 102. ayet 6 Nisa Suresi, 1. ayet 7 Ahzab Suresi, 70.-71. ayet 8 Ş eyh (rahimehUllah), sözüne Allahu Teâlâ'ya hamd ile ve O'na senâ ile ba ş lamı ş tır. Kendisi bu hususta, İ bni Mes'ud (radıyAllahu anh) hadisinden, Allah'ın Resûlü (sallAllahu aleyhi ve sellem)'den s ahih olarak gelen hacet SELEF İ DAVET USÛLÜ www.kitabvesunnet.blogspot.de 8 Emmâ ba'du: Ş üphesiz ki sözün en do ğ rusu Allah'ın kitabıdır ve yolların en güzeli de Muhammed (sallAllahu aleyhi ve sellem) 'in yoludur ve i ş lerin en ş erlisi sonradan çıkarılanlardır ve her sonradan çıkarılan bid'attır ve her bid'at dalâlett ir ve her dalâlet de ate ş tedir. 9 hutbesinden istifade etmi ş tir. İ bni Mes'ud (radıyAllahu anh) dedi ki: "Allah'ın Resûlü (sallAllahu aleyhi ve sellem), bize hacet hu tbesini ö ğ retti" ve onu zikretti... Bunu, Ebu Davud (2118), Tirmizi (1105), Nesâî Mü ctebâ'da (6/89) ve "Amel'ul-Yevmi ve'l-Leyle"de (392, 393), İ bni Mace (1892)'de a ş a ğ ıdaki tarîkle tahric etmi ş lerdir: Ebu İ shak'tan, Ebi'l-Ahvas'tan, İ bni Mes'ud'un kendisinden. Senedi sahihtir. Ş eyh (rahimehUllah)'ın hacet hutbesine dair rivayetl erin toplanması ve tetkik edilmesi konusunda latîf bir d e risâlesi vardır Bu, faydası büyük bir risâledir. Belki de bu risâle, Elbânî’nin ardında bıraktığı, içinde dînine ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine tutkun müslümanın uyması gereken sahih selefî metod usûlünün beyanı bulunan çalışmaların en önemlisidir. Bu risâlenin aslı, Elbânî’nin, Selefî dâvetin usûlü hakkındaki ilmî bir konferansı ve Elbânî’nin hayatı boyunca her zaman dâvet ettiği Selefî Metod’a dâir kayıtlardır. .


هذا الكتاب من تأليف عمر عبدالمنعم سليم و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة