بحث عن كتاب
تحميل و قراءة كتاب Kolektivni rad za islam prednosti i manjkavosti pdf

تحميل كتاب Kolektivni rad za islam prednosti i manjkavosti pdf

تحميل و قراءة كتاب Kolektivni rad za islam prednosti i manjkavosti pdf
المؤلف : عبدالوهاب بن لطيف الدليمى
التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 2002
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2002م - 1443هـ Allah, Subhanehu ve Te'ala, kaçe: "I reci: 'Trudite se/ Allah Ąe vaå trud vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.' (Suretut-Tevbe, 105) Poslanik, s.a.v.s., kaçe: «Djela se cijene prema namjerama, a svakom Ćovjeku pripada ono åto je i namjeravao.» U svjetlu ovih velikih rijeĆi gledamo na sve postupke, pa i na ovo izvanredno korisno djelo za nas. Islam je Allahova vjera, a ko to spozna, uvjerit Ąe se da jedino Onaj Koji je stvorio Ijude moçe postaviti ispravna pravila ophoćenja koja ne naruåavaju prava ni jednog pojedinca kao osnovnog faktora druåtvenosti, a zatim i uçe kolektivnosti. Iz predstavljenog teksta se jasno vidi da je ova knjiga plod dugogodiånje prakse i svestranog iskustva autora. NemoguĄe bi je bilo napisati iskljuĆivo na osnovu teoretskog znanja. Autor nije ubirao iskustva u naåoj sredini, ali su principi kolektivnog djelovanja u islamu, uz sve popratne pozitivnosti i negativnosti, trajni i univerzalni za svako vrijeme i prostor. Knjige sliĆne tematike u savremenom poimanju, kod nas, uistinu, nisu uveliko dostupne. Razlog je, vjerovatno, u tome åto isuviåe malo razmiåljamo o ovoj problematici. U stalnoj smo potrebi za saradnjom, kako bi trud i potencijali bili pravilnije usmjereni. Ovom knjigom mogu se uveliko okoristiti svi oni Ćije se djelovanje temelji na kolektivnosti. U vaåim rukama je knjiga koju su, vjerovatno, mnogi od nas dugo priçeljkivali. Ne samo da je preporuĆujemo, veĄ i smatramo da je svakom onom koji se bavi da'vetskim angaçmanom nuçno poznavati temelje kolektivnosti u islamu, uz sve dobre i loåe manifeste. To je ovdje, doista, slikovito i na privlaĆan naĆin predstavljeno. Zato molimo Allaha Uzviåenog da ova knjiga naće mjesta u srcima svih onih koji na putu islama nesebiĆno çrtvuju svoj trud. Recenzija Zahvata pripada samo Allahu/ od Njega pomoĄ i oprost traçimo, Njemu se utjeĆemo od zla nas samih i naåih loåih djela. Koga Allah uputi niko ga u zabludu neĄe odvesti, a koga On u zabludu odvede, niko ga neĄe uputiti. SvjedoĆim da nema drugog boga osim Allaha i svjedoĆim da je Muhammed ^ Njegov rob i Poslanik. "O vjernici, bojte se Allaha onako kako Ga se treba bojati i umirite samo kao muslimani" "O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog Ćovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih mnoge muåkarce i çene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom ąijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi." "O vjernici bojte se Allaha i govorite samo istinu, On Ąe vas za vaåa dobra djela nagraditi i grijehe vam vaåe oprostiti. A onaj ko se Allahu / Poslaniku Njegovu bude pokora vao - postiĄi Ąe ono åto bude çelio." Jedna od boljki naših podneblja jeste upravo zajednički rad na polju daweta jer je nezastupljen, skoro pa u potpunosti. Jedna od knjiga koja podstiče na saradnju i sabiranje snage na jedno mjesto je upravo ova. .
عن الكتاب
2002م - 1443هـ Allah, Subhanehu ve Te'ala, kaçe: "I reci: 'Trudite se/ Allah Ąe vaå trud vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.' (Suretut-Tevbe, 105) Poslanik, s.a.v.s., kaçe: «Djela se cijene prema namjerama, a svakom Ćovjeku pripada ono åto je i namjeravao.» U svjetlu ovih velikih rijeĆi gledamo na sve postupke, pa i na ovo izvanredno korisno djelo za nas. Islam je Allahova vjera, a ko to spozna, uvjerit Ąe se da jedino Onaj Koji je stvorio Ijude moçe postaviti ispravna pravila ophoćenja koja ne naruåavaju prava ni jednog pojedinca kao osnovnog faktora druåtvenosti, a zatim i uçe kolektivnosti. Iz predstavljenog teksta se jasno vidi da je ova knjiga plod dugogodiånje prakse i svestranog iskustva autora. NemoguĄe bi je bilo napisati iskljuĆivo na osnovu teoretskog znanja. Autor nije ubirao iskustva u naåoj sredini, ali su principi kolektivnog djelovanja u islamu, uz sve popratne pozitivnosti i negativnosti, trajni i univerzalni za svako vrijeme i prostor. Knjige sliĆne tematike u savremenom poimanju, kod nas, uistinu, nisu uveliko dostupne. Razlog je, vjerovatno, u tome åto isuviåe malo razmiåljamo o ovoj problematici. U stalnoj smo potrebi za saradnjom, kako bi trud i potencijali bili pravilnije usmjereni. Ovom knjigom mogu se uveliko okoristiti svi oni Ćije se djelovanje temelji na kolektivnosti. U vaåim rukama je knjiga koju su, vjerovatno, mnogi od nas dugo priçeljkivali. Ne samo da je preporuĆujemo, veĄ i smatramo da je svakom onom koji se bavi da'vetskim angaçmanom nuçno poznavati temelje kolektivnosti u islamu, uz sve dobre i loåe manifeste. To je ovdje, doista, slikovito i na privlaĆan naĆin predstavljeno. Zato molimo Allaha Uzviåenog da ova knjiga naće mjesta u srcima svih onih koji na putu islama nesebiĆno çrtvuju svoj trud. Recenzija Zahvata pripada samo Allahu/ od Njega pomoĄ i oprost traçimo, Njemu se utjeĆemo od zla nas samih i naåih loåih djela. Koga Allah uputi niko ga u zabludu neĄe odvesti, a koga On u zabludu odvede, niko ga neĄe uputiti. SvjedoĆim da nema drugog boga osim Allaha i svjedoĆim da je Muhammed ^ Njegov rob i Poslanik. "O vjernici, bojte se Allaha onako kako Ga se treba bojati i umirite samo kao muslimani" "O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog Ćovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih mnoge muåkarce i çene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom ąijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi." "O vjernici bojte se Allaha i govorite samo istinu, On Ąe vas za vaåa dobra djela nagraditi i grijehe vam vaåe oprostiti. A onaj ko se Allahu / Poslaniku Njegovu bude pokora vao - postiĄi Ąe ono åto bude çelio." Jedna od boljki naših podneblja jeste upravo zajednički rad na polju daweta jer je nezastupljen, skoro pa u potpunosti. Jedna od knjiga koja podstiče na saradnju i sabiranje snage na jedno mjesto je upravo ova. .
تحميل
التحميل حجم الكتاب
غير محدد فى الوقت الحالى