بحث عن كتاب
كتاب گامی بسوی حقیقت لعبد الرحمن دمشقية

تحميل كتاب گامی بسوی حقیقت PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : آنچه اينك تقديم خوانندگان گرامي ميشود گفتاري است تحت عنوان دراسة ومقارنة بني الشيعة والسنة. به جادانستيم كه اين گفتار را ترجمه كرده و با اضافاتي آنرا به چاپ برسانيم. اين گفتاري است از يكي از علماي صاحب نظر در مذهب شيعه كه از نزديك با مذهب و متون و مراجع شيعه آشنايي كامل داشته و آنرا با دين راستين اسالم كه قرآن كريم و سيره پيامبر و اصحاب ايشان رضي اهلل عنهم اجمعين بيانگر آن ميباشند بگونهاي منطقي و با شيوهاي مستدل وروشن مطابقت و مقايسه نموده است. شكي نيست آنچه كه امروزه به عنوان مذهب شيعه ناميده ميشود در طول حيات خود از زمان عبداهلل بن سبا تا كنوندستخوش تبديل و تغيير زيادي واقع گرديده و هر كس به سهم خويش چيزي به آن افزوده است. اين آئين كه مذهب سياسي محض بود تبديل به مذهب جديدي با ويژگيهاي متمايز از عامه مسلمين گرديده است. عقايد و اعمال شيعيان فعلي همان عقايد شيعيان غالة است كه شيعيان منصف در زمانهاي گذشته آن را رد كردهاند. كما اينكه آيت اهلل برقعي/ عالم معاصر و ديگران هم به آن اشاره كردهاند. در اين گفتار كه اينك بصورت نوشته در اختيار شما است خواهيد ديد كه عقايد و گفتههاي شيعيان تا چه اندازه با يكديگر تضاد و دوگانگي دارند. بديهي است براي شناخت هر مكتبي بايد به مراجع و متون معتبر آن مكتب مراجعه كرد. اما شيعه تنها مكتبي است كه شناخت آن از اين طريق ممكن نيست، بلكه با مراجعه به متون و كتب شيعه به دوگانگي تضاد و ابهامات بيشتري بر ميخوريم، چرا كه اساس مذهب شيعه بر تقيه استوار است. موضوع این کتاب بررسي علمي و تطبيقي در مورد عقائد و مبادي مذهبي اهل تشيع و تحولات در آن از بدو تا كنون می باشد .
أعلان

نبذة عن كتاب گامی بسوی حقیقت

كتاب گامی بسوی حقیقت

آنچه اينك تقديم خوانندگان گرامي ميشود گفتاري است تحت عنوان دراسة ومقارنة بني الشيعة والسنة. به جادانستيم كه اين گفتار را ترجمه كرده و با اضافاتي آنرا به چاپ برسانيم. اين گفتاري است از يكي از علماي صاحب نظر در مذهب شيعه كه از نزديك با مذهب و متون و مراجع شيعه آشنايي كامل داشته و آنرا با دين راستين اسالم كه قرآن كريم و سيره پيامبر و اصحاب ايشان رضي اهلل عنهم اجمعين بيانگر آن ميباشند بگونهاي منطقي و با شيوهاي مستدل وروشن مطابقت و مقايسه نموده است. شكي نيست آنچه كه امروزه به عنوان مذهب شيعه ناميده ميشود در طول حيات خود از زمان عبداهلل بن سبا تا كنوندستخوش تبديل و تغيير زيادي واقع گرديده و هر كس به سهم خويش چيزي به آن افزوده است. اين آئين كه مذهب سياسي محض بود تبديل به مذهب جديدي با ويژگيهاي متمايز از عامه مسلمين گرديده است. عقايد و اعمال شيعيان فعلي همان عقايد شيعيان غالة است كه شيعيان منصف در زمانهاي گذشته آن را رد كردهاند. كما اينكه آيت اهلل برقعي/ عالم معاصر و ديگران هم به آن اشاره كردهاند. در اين گفتار كه اينك بصورت نوشته در اختيار شما است خواهيد ديد كه عقايد و گفتههاي شيعيان تا چه اندازه با يكديگر تضاد و دوگانگي دارند. بديهي است براي شناخت هر مكتبي بايد به مراجع و متون معتبر آن مكتب مراجعه كرد. اما شيعه تنها مكتبي است كه شناخت آن از اين طريق ممكن نيست، بلكه با مراجعه به متون و كتب شيعه به دوگانگي تضاد و ابهامات بيشتري بر ميخوريم، چرا كه اساس مذهب شيعه بر تقيه استوار است. موضوع این کتاب بررسي علمي و تطبيقي در مورد عقائد و مبادي مذهبي اهل تشيع و تحولات در آن از بدو تا كنون می باشد .


هذا الكتاب من تأليف عبد الرحمن دمشقية و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة