بحث عن كتاب
كتاب چشم اندازی به معجزات پیامبران لعبدالمنعم هاشمى

تحميل كتاب چشم اندازی به معجزات پیامبران PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : هر پيامبري را كه خداوند به منظور تبليغ و آموزش دين به ميـان مـردم فرسـتاده اسـت، بـا معجزاتي او را مسلح كرده تا بتواند به اثبات اين حقيقت بپردازد كه او متصل بـه منبـع لايـزال پروردگار و فرستادهاي اوست و برنامه و دستوراتش را از او ميگيرد. اين آيات و معجزات بايد از حوزهي قدرت و توان علمي، فكري و بدني انسانهـا بيـرون باشد؛ همچنين بايد خارق العاده بوده، و در محدودهي قوانين جاري طبيعت نباشـد. بـه همـين دليل دانشمندان چنين آياتي را معجزات ناميدهاند، چـون عقـل و انديشـه ي بشـري از تفسـير و توجيه آن درميماند و هرگز نميتواند نظيرآنها را بياورد و انجام دهد. معجزه به عنوان امري خارق العاده يا غيـر عـادي شـناخته شـده كـه بـه دسـت پيـامبري از پيامبران خدا تحقق مييابد، تا دليل قاطع و روشني بر صدق نبوتش باشد. لذا معجزه فرايندي لازم و ضروري است و هويدا كردنش واجب، تا به وسيلهي آن هدف از تبليغ رسالت كامل و حجت خدا بر مردم آشكار گردد. وقوع اين معجزات ذاتاً محال نيست و عقلانيت و دانش بشري آنها را قبـول د ارد. مـردي قيام ميكند و مدعي ميشود كه او فرستادهي خدا است، و در سايهي اين معجزات ملتهاي زيادي را متحد و يكپارچه ميگرداند. مردم آنها را آشكارا مـي بيننـد و در طـي قـرن هـا و نسلهاي متمادي هزاران و مليونها نفر به او ايمان ميآورند. و بلكه دانش بشري اين مطلب را تأييد و تثبيت كرده كه تخلف از قوانين جـاري طبيعـت به وسيلهي قوانين پيشرفته و مدرن ديگري امكانپـذير اسـت، چنان كـه دانـش تمـام معجـزات پيامبران را صحيح ميداند. هركس به نوشتههاي روانشناسان در ارتباط با روح، هيپنوتيزم و احضار ارواح و مسايلي از اين قبيل نظر افكند، درمييابد اين كارهاي غير عادي هم امكانپذير ميباشد، چرا كه ميداند 12 چشماندازي به معجزات پيامبران† خداي تبارك و تعالي به قواعدي كه خودش وضع كرده است مقيد و پايبند نميباشـد، بلكـه يقين دارند، همان كس كـه آتـش سـوزان را آفريـده مـي توانـد سـوزانندگي را از او بگيـرد، همانطور كه كـافران حضـرت ا بـراهيم را بـه آتـش افكندنـد و آتـش بـه امـر خـدا او را نسوزاند. آري، مؤمنان عقيده دارند كه خداوند آفريننده و گردانندهي چرخ هستي است و فرمول و قوانين پيچيدهاش را او بنا نهاده است، و هرگز هم در قيد اين قوانين ظاهري باقي نمـي مانـد و غير از اين قوانين ظاهري، قانون و روشهاي ديگري هم هسـت كـه مـا از آن بـي اطلاعـيم و جهان هستي آنطور كه دانشمندان سطحينگر و مادهپرست ميانگارند مانند دستگاه مكانيكي بدون ناظم و گرداننده و كنترلكننده نميباشد... خيـر، هسـتي بـالاتر و بزرگ تـر از آن چيـزي است كه اينها تصور مينمايند. آنها از اين جهان هستي جز نامي كه آن هم پوششي بـر جهالـت و غرورشـان مـي باشـد، چيزي نميدانند. هر پیامبری را که خداوند به منظور تبلیغ و آموزش دین به میان مردم فرستاده است، با معجزاتی او را مسلح کرده تا بتواند به اثبات این حقیقت بپردازد که او متصل به منبع لایزال پروردگار و فرستاده‌ای اوست و برنامه و دستوراتش را از او می‌گیر این آیات و معجزات باید از حوزه‌ی قدرت و توان علمی، فکری و بدنی انسان‌ها بیرون باشد؛ همچنین باید خارق العاده بوده، و در محدوده‌ی قوانین جاری طبیعت نباش به همین دلیل دانشمندان چنین آیاتی را معجزات نامیده اند، چون عقل و اندیشه‌ی بشری از تفسیرو توجیه آن درمی‌ماند و هرگز نمی‌تواند نظیر آن‌ها را بیاورد و انجام ده این کتاب همان طوری که از اسمش پیداست چشم‌اندازی به معجزات پیامبران إ از منظر قرآن و تاریخ ، اکثرا بر اساس اسرائیلیات نوشته است، و بسیاری از چیزهای را که ذکر نموده نه در قرآن کریم آمده و نه هم در احادیث صحیح رسول الله، حتی گاهی بعضی از آنها مخالف اساسیات اسلام و عقل است، بنابراین در هنگام خواندن این کتاب به این نکته توجه داشته باشید که نمی شود به همه این روایات اعتماد کر .
أعلان

نبذة عن كتاب چشم اندازی به معجزات پیامبران

كتاب چشم اندازی به معجزات پیامبران

هر پيامبري را كه خداوند به منظور تبليغ و آموزش دين به ميـان مـردم فرسـتاده اسـت، بـا معجزاتي او را مسلح كرده تا بتواند به اثبات اين حقيقت بپردازد كه او متصل بـه منبـع لايـزال پروردگار و فرستادهاي اوست و برنامه و دستوراتش را از او ميگيرد. اين آيات و معجزات بايد از حوزهي قدرت و توان علمي، فكري و بدني انسانهـا بيـرون باشد؛ همچنين بايد خارق العاده بوده، و در محدودهي قوانين جاري طبيعت نباشـد. بـه همـين دليل دانشمندان چنين آياتي را معجزات ناميدهاند، چـون عقـل و انديشـه ي بشـري از تفسـير و توجيه آن درميماند و هرگز نميتواند نظيرآنها را بياورد و انجام دهد. معجزه به عنوان امري خارق العاده يا غيـر عـادي شـناخته شـده كـه بـه دسـت پيـامبري از پيامبران خدا تحقق مييابد، تا دليل قاطع و روشني بر صدق نبوتش باشد. لذا معجزه فرايندي لازم و ضروري است و هويدا كردنش واجب، تا به وسيلهي آن هدف از تبليغ رسالت كامل و حجت خدا بر مردم آشكار گردد. وقوع اين معجزات ذاتاً محال نيست و عقلانيت و دانش بشري آنها را قبـول د ارد. مـردي قيام ميكند و مدعي ميشود كه او فرستادهي خدا است، و در سايهي اين معجزات ملتهاي زيادي را متحد و يكپارچه ميگرداند. مردم آنها را آشكارا مـي بيننـد و در طـي قـرن هـا و نسلهاي متمادي هزاران و مليونها نفر به او ايمان ميآورند. و بلكه دانش بشري اين مطلب را تأييد و تثبيت كرده كه تخلف از قوانين جـاري طبيعـت به وسيلهي قوانين پيشرفته و مدرن ديگري امكانپـذير اسـت، چنان كـه دانـش تمـام معجـزات پيامبران را صحيح ميداند. هركس به نوشتههاي روانشناسان در ارتباط با روح، هيپنوتيزم و احضار ارواح و مسايلي از اين قبيل نظر افكند، درمييابد اين كارهاي غير عادي هم امكانپذير ميباشد، چرا كه ميداند 12 چشماندازي به معجزات پيامبران† خداي تبارك و تعالي به قواعدي كه خودش وضع كرده است مقيد و پايبند نميباشـد، بلكـه يقين دارند، همان كس كـه آتـش سـوزان را آفريـده مـي توانـد سـوزانندگي را از او بگيـرد، همانطور كه كـافران حضـرت ا بـراهيم را بـه آتـش افكندنـد و آتـش بـه امـر خـدا او را نسوزاند. آري، مؤمنان عقيده دارند كه خداوند آفريننده و گردانندهي چرخ هستي است و فرمول و قوانين پيچيدهاش را او بنا نهاده است، و هرگز هم در قيد اين قوانين ظاهري باقي نمـي مانـد و غير از اين قوانين ظاهري، قانون و روشهاي ديگري هم هسـت كـه مـا از آن بـي اطلاعـيم و جهان هستي آنطور كه دانشمندان سطحينگر و مادهپرست ميانگارند مانند دستگاه مكانيكي بدون ناظم و گرداننده و كنترلكننده نميباشد... خيـر، هسـتي بـالاتر و بزرگ تـر از آن چيـزي است كه اينها تصور مينمايند. آنها از اين جهان هستي جز نامي كه آن هم پوششي بـر جهالـت و غرورشـان مـي باشـد، چيزي نميدانند. هر پیامبری را که خداوند به منظور تبلیغ و آموزش دین به میان مردم فرستاده است، با معجزاتی او را مسلح کرده تا بتواند به اثبات این حقیقت بپردازد که او متصل به منبع لایزال پروردگار و فرستاده‌ای اوست و برنامه و دستوراتش را از او می‌گیر این آیات و معجزات باید از حوزه‌ی قدرت و توان علمی، فکری و بدنی انسان‌ها بیرون باشد؛ همچنین باید خارق العاده بوده، و در محدوده‌ی قوانین جاری طبیعت نباش به همین دلیل دانشمندان چنین آیاتی را معجزات نامیده اند، چون عقل و اندیشه‌ی بشری از تفسیرو توجیه آن درمی‌ماند و هرگز نمی‌تواند نظیر آن‌ها را بیاورد و انجام ده این کتاب همان طوری که از اسمش پیداست چشم‌اندازی به معجزات پیامبران إ از منظر قرآن و تاریخ ، اکثرا بر اساس اسرائیلیات نوشته است، و بسیاری از چیزهای را که ذکر نموده نه در قرآن کریم آمده و نه هم در احادیث صحیح رسول الله، حتی گاهی بعضی از آنها مخالف اساسیات اسلام و عقل است، بنابراین در هنگام خواندن این کتاب به این نکته توجه داشته باشید که نمی شود به همه این روایات اعتماد کر .


هذا الكتاب من تأليف عبدالمنعم هاشمى و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة