بحث عن كتاب
كتاب علما صالحان و انديشمندان لعبدالله موحد

تحميل كتاب علما صالحان و انديشمندان PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : ا کتابهای سیرت و معرفینامهها به علت قدرت باالی حفظ او که به واسطهی آن در میان اهل حدیث متمایز گشته بود از وی به عنوان »سرور حافظ« نام بردهاند. وی امام محمد »ابو زرعه رازی« است. خود وی دربارهی خود میگوید: »دویست هزار حدیث را چنان در حفظ دارم که دیگران قل هو اهلل احد را از بر دارند«. نسب و تربیت وی: او سید الحفاظ امام »عبیداهلل بن عبدالکریم بن یزید بن فروخ« محدث ری میباشد که به سال ۲01 هجری قمری دیده به جهان گشوده است. از کودکی طلب علم را آغاز کرد و در سن سیزده سالگی ری را ترک گفت و در کوفه اقامت گزید. سپس باز به ری بازگشت و دوباره به سفر رفت و چهارده سال از وطن دوری گزید. در سن 1۲ سالگی حدیث گفت. وی برای آموختن از علما به حجاز و شام و مصر و عراق و جزیرة العرب و خراسان سفر کرد. از شیوخ وی میتوان به »احمد بن یونس یربوعی« و »حسن بن بشر« اشاره کرد. قدرت حفظ: از ابن عدی روایت است که گفت: شنیدم ابویعلی موصلی میگفت: دربارهی حفظ هیچکس نشنیدم مگر آنکه وقتی او را میدیدم میدانستم که تعریف او از خود او بزرگتر است، مگر ابوزرعهی رازی که خودش از نامش بزرگتر بود که حفظ ابواب و شیوخ و تفسیر را یک جا جمع کرده بود و ما به انتخاب او در واسط شش هزار حدیث نوشتیم. 01 علما صالحان و اندیشمندان ثنای علما بر وی: ابوبکر بن خطیب میگوید: وی امامی ربانی و حافظی متقن بود که بسیار حدیث میگفت. وی با احمد بن حنبل همنشین بود و با وی مذاکرهی حدیث نموده و از وی حدیث روایت کرده است. ابن ابی شیبه میگوید: ]در حدیث[ حافظ تر از ابوزرعه ندیدهام. محمد بن اسحاق صاغانی میگوید: ابوزرعه به احمد بن حنبل شبیه است. علی بن حسین بن جنید میگوید: کسی ندیدم که بیشتر از ابوزرعه به حدیث مسند و منقطع مالک بن انس آگاه باشد و همچنین در سایر علوم. ابن ابی حاتم میگوید: شنیدم یونس بن عبداالعلی میگفت: کسی متواضعتر از ابی زرعه ندیدم در حالی که او و ابوحاتم امامان خراسان بودند. نسائی میگوید: ابوزرعه رازی ثقه است. اسحاق بن ابراهیم بن عبدالحمید قرشی میگوید: شنیدم عبداهلل بن احمد میگفت: شبی با پدرم حفظم را مرور میکردم پس گفت: ای فرزندم حفظ حدیث پیش از این از آن ما بود اما اکنون به خراسان تغییر مکان داده است و نزد این چهار جوان است: ابوزرعه، آن که اهل ری هست و محمد بن اسماعیل که اهل بخارا است و عبداهلل بن عبدالرحمن که اهل سمرقند است و حسن بن شجاع که از بلخ است... گوشههایی از زندگی وی: ابوعلی جزره میگوید: ابوزرعه به من گفت: بیا به نزد سلیمان الشاذکونی برویم و حفظ حدیثمان را با وی مذاکره کنیم. ابوعلی میگوید نزد وی رفتیم و ابوزرعه آنقدر با وی مذاکره کرد تا آنکه شاذکونی در حفظش ناتوان ماند. پس هنگامی که خسته و ناتوان شد بر ابوزرعه حدیثی از احادیث اهل ری خواند که ابوزرعه آن را ندانست. سلیمان گفت: سبحان اهلل حدیثی که از سرزمین خودت روایت شده است را نمیشناسی؟ ابوزرعه نیز در این حال ساکت بود و چیزی نمیگفت و سلیمان نیز او را به به شرم علما صالحان و اندیشمندان 00 میآورد و به حاضران چنین وانمود میکرد که وی را ناتوان کرده است. پس هنگام که از نرد سلیمان خارج شدیم دیدم که ابوزرعه بسیار غمگین است و میگوید: نمیدانم از کجا این حدیث را آورد؟ به وی گفتم: همین االن این حدیث را ساخت )یعنی به دروغ( تا تو را ناتوان کند و دچار شرم شوی. گفت: واقعا؟ گفتم: آری! پس دوباره خوشحال شد. *** این کتاب در مورد بزرگان و صالحان و دانشمندان جهان اسلام می باش .
أعلان

نبذة عن كتاب علما صالحان و انديشمندان

كتاب علما صالحان و انديشمندان

ا کتابهای سیرت و معرفینامهها به علت قدرت باالی حفظ او که به واسطهی آن در میان اهل حدیث متمایز گشته بود از وی به عنوان »سرور حافظ« نام بردهاند. وی امام محمد »ابو زرعه رازی« است. خود وی دربارهی خود میگوید: »دویست هزار حدیث را چنان در حفظ دارم که دیگران قل هو اهلل احد را از بر دارند«. نسب و تربیت وی: او سید الحفاظ امام »عبیداهلل بن عبدالکریم بن یزید بن فروخ« محدث ری میباشد که به سال ۲01 هجری قمری دیده به جهان گشوده است. از کودکی طلب علم را آغاز کرد و در سن سیزده سالگی ری را ترک گفت و در کوفه اقامت گزید. سپس باز به ری بازگشت و دوباره به سفر رفت و چهارده سال از وطن دوری گزید. در سن 1۲ سالگی حدیث گفت. وی برای آموختن از علما به حجاز و شام و مصر و عراق و جزیرة العرب و خراسان سفر کرد. از شیوخ وی میتوان به »احمد بن یونس یربوعی« و »حسن بن بشر« اشاره کرد. قدرت حفظ: از ابن عدی روایت است که گفت: شنیدم ابویعلی موصلی میگفت: دربارهی حفظ هیچکس نشنیدم مگر آنکه وقتی او را میدیدم میدانستم که تعریف او از خود او بزرگتر است، مگر ابوزرعهی رازی که خودش از نامش بزرگتر بود که حفظ ابواب و شیوخ و تفسیر را یک جا جمع کرده بود و ما به انتخاب او در واسط شش هزار حدیث نوشتیم. 01 علما صالحان و اندیشمندان ثنای علما بر وی: ابوبکر بن خطیب میگوید: وی امامی ربانی و حافظی متقن بود که بسیار حدیث میگفت. وی با احمد بن حنبل همنشین بود و با وی مذاکرهی حدیث نموده و از وی حدیث روایت کرده است. ابن ابی شیبه میگوید: ]در حدیث[ حافظ تر از ابوزرعه ندیدهام. محمد بن اسحاق صاغانی میگوید: ابوزرعه به احمد بن حنبل شبیه است. علی بن حسین بن جنید میگوید: کسی ندیدم که بیشتر از ابوزرعه به حدیث مسند و منقطع مالک بن انس آگاه باشد و همچنین در سایر علوم. ابن ابی حاتم میگوید: شنیدم یونس بن عبداالعلی میگفت: کسی متواضعتر از ابی زرعه ندیدم در حالی که او و ابوحاتم امامان خراسان بودند. نسائی میگوید: ابوزرعه رازی ثقه است. اسحاق بن ابراهیم بن عبدالحمید قرشی میگوید: شنیدم عبداهلل بن احمد میگفت: شبی با پدرم حفظم را مرور میکردم پس گفت: ای فرزندم حفظ حدیث پیش از این از آن ما بود اما اکنون به خراسان تغییر مکان داده است و نزد این چهار جوان است: ابوزرعه، آن که اهل ری هست و محمد بن اسماعیل که اهل بخارا است و عبداهلل بن عبدالرحمن که اهل سمرقند است و حسن بن شجاع که از بلخ است... گوشههایی از زندگی وی: ابوعلی جزره میگوید: ابوزرعه به من گفت: بیا به نزد سلیمان الشاذکونی برویم و حفظ حدیثمان را با وی مذاکره کنیم. ابوعلی میگوید نزد وی رفتیم و ابوزرعه آنقدر با وی مذاکره کرد تا آنکه شاذکونی در حفظش ناتوان ماند. پس هنگامی که خسته و ناتوان شد بر ابوزرعه حدیثی از احادیث اهل ری خواند که ابوزرعه آن را ندانست. سلیمان گفت: سبحان اهلل حدیثی که از سرزمین خودت روایت شده است را نمیشناسی؟ ابوزرعه نیز در این حال ساکت بود و چیزی نمیگفت و سلیمان نیز او را به به شرم علما صالحان و اندیشمندان 00 میآورد و به حاضران چنین وانمود میکرد که وی را ناتوان کرده است. پس هنگام که از نرد سلیمان خارج شدیم دیدم که ابوزرعه بسیار غمگین است و میگوید: نمیدانم از کجا این حدیث را آورد؟ به وی گفتم: همین االن این حدیث را ساخت )یعنی به دروغ( تا تو را ناتوان کند و دچار شرم شوی. گفت: واقعا؟ گفتم: آری! پس دوباره خوشحال شد. *** این کتاب در مورد بزرگان و صالحان و دانشمندان جهان اسلام می باش .


هذا الكتاب من تأليف عبدالله موحد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة